Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2013

Hekate81
5820 7517
Reposted fromBigLoveXx BigLoveXx viacalaverite calaverite
Hekate81
5802 0275 500
Reposted fromleximalcerta leximalcerta viacalaverite calaverite
Hekate81

Muminki

Bobek do Małej Mi:
- Poczęstowałbym cię cukierkiem, ale się boję.
- Czego się boisz?
- Że weźmiesz.
Reposted fromlynka lynka viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
Hekate81
  Niech raz będzie inaczej.
— Maria Nurowska - Listy Miłości
Reposted fromIriss Iriss viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku

July 01 2013

Hekate81
2048 234b 500
Reposted fromoktawka oktawka viaredshadow redshadow

May 28 2013

Hekate81
pierwszy raz w życiu, przy nim, nie bałam się marzeń... ja naprawdę myślałam, że z tym facetem mogę wszystko
— Lekarze
Reposted frommissbrodka missbrodka viastrangeme strangeme
Hekate81
Umierać – to nic;
straszne jest nie żyć.
— V. Hugo: "Nędznicy"
Reposted frompiksele piksele viastrangeme strangeme
9306 f42c

autumn

Hekate81
Stawiajcie przed sobą większe cele. Ciężej chybić.
Humor rosyjski
Reposted fromargothiel argothiel viastrangeme strangeme
Hekate81
Hekate81
'i mówisz tak, gdy braknie Ci sił, mój Anioł Stróż pewnie się spił..' 
hue hue 
jebany.
znowu.
...
— ODN and my depressed soul
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33 viaredshadow redshadow
Hekate81
Wódka zamyka głowę na cztery spusty, ale otwiera serce na oścież.
— August Strindberg
Hekate81
Nie ma ' na zawsze'. Każdego dnia jest na dziś.
Reposted fromladygrey ladygrey viaredshadow redshadow
Hekate81
1447 d708
Reposted fromsoSad soSad viaredshadow redshadow
3188 0ffe
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaredshadow redshadow
Hekate81
Hekate81
5410 512b
Reposted fromawaken awaken viaredshadow redshadow
Hekate81
8232 0807
Reposted fromhardbitch hardbitch viaredshadow redshadow
Hekate81
Reposted frommescaline mescaline viaredshadow redshadow

April 19 2013

Hekate81
2815 7d45
Reposted frombethgadar bethgadar viaEmilieBronte EmilieBronte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl