Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2014

Hekate81
4896 a6fa
Reposted fromgosza gosza viaigul igul
Hekate81
Play fullscreen
Fa! 
Reposted fromzagansky zagansky viaigul igul
2228 d58f
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaigul igul
Hekate81
2230 1015 500
Hekate81
0023 15d2 500
Reposted frompersempre persempre viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
Hekate81
Hekate81
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą.
— Wisława Szymborska
Reposted fromvaseys vaseys viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
Hekate81
czuł ją tak mocno, że prawie mógł jej dotknąć..
— jak tu żyć
Reposted fromte-quiero te-quiero viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
Hekate81
1391 e777 500
Hekate81
Są tacy ludzie, do których od razu człowiek się przyzwyczaja, z których odejściem nie jesteśmy w stanie się pogodzić.
Reposted fromborn2die born2die viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
Hekate81

August 23 2013

Hekate81
9209 8b68 500
- prawdziwość zupy
Hekate81
1484 e2ae
Reposted fromkonwalia konwalia viawasteland wasteland
Hekate81
4846 6909
Magda Dunaj
Reposted fromfiligranova filigranova viawasteland wasteland
Hekate81
"Nie zgubcie się. Nie zgub jej. Bądź dużym chłopcem."
-J. Żulczyk

Reposted fromHekate81 Hekate81 viawasteland wasteland
Hekate81

Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.

— Yoh Asakura
Reposted fromKondzioSSJ2 KondzioSSJ2 viawasteland wasteland
Hekate81
5128 2af1
Hekate81
7122 6762
Reposted fromalliwantisyou alliwantisyou viawasteland wasteland
Hekate81

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viacalaverite calaverite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl